Answered

Teacher

Chào đội hành tinh;
Tôi đã đăng ký một tài khoản để sử dụng cho nghiên cứu và giảng dạy; được nhóm #Planet hỗ trợ để tải xuống một số hình ảnh vệ tinh; tuy nhiên, tôi chỉ có thể tải xuống hình ảnh vệ tinh trong khu vực San Francisco; Tuy nhiên, tôi muốn sử dụng ảnh tại Thành phố Hà Nội của Việt Nam;
Hy vọng bạn có thể giúp tôi;
Tài khoản của tôi là: daipv1@vfu.edu.vn
Tôi cảm ơn tất cả mọi người và chúc đội Planet thành công
0

Comments

1 comment

Please sign in to leave a comment.

Didn't find what you were looking for?

New post